15 juli 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 0

Kort innføring i merverdiavgift

Merverdiavgift er en avgift som staten krever inn på kjøp og salg(omsetning) av varer og tjenester. Avgiften legges til den prisen som selger krever for varen eller tjenester. Inntektene til Staten fra merverdiavgiften anslås til i overkant av 205 mrd. kroner i 2010. Merverdiavgift er en av de mest innbringende inntektene for Staten. Denne artikkelen vil gi deg informasjon nok til å finne ut om ditt selskap skal beregne merverdiavgift på omsetningen, når du skal begynne å registrere merverdiavgift, når du skal registrere deg i merverdiavgiftsregisteret, samt en kort innføring i begreper. Merverdiavgift forkortes ofte med MVA eller moms. Denne artikkelen inneholder henvisninger til ny MVA-lov som trådte i kraft 1.1.2010. Den nye loven har fornyet språk, struktur, kun én forskrift istedenfor hundrevis, og den er relativt lettlest. Satsene for MVA er per 1.1.2014: 25 %, 15 %, 8 % og 0 %.

Begreper innenfor merverdiavgiftsloven

Unntatt fra MVA-loven

Å være unntatt fra MVA-loven innebærer at en ikke skal beregne MVA på omsetningen (utgående MVA), samtidig som en ikke har lov til å føre fradrag for inngående MVA. Merverdiavgiftsloven kapittel 3 gir oss en oversikt over hvilke typer omsetning som er unntatt fra loven. Først sier den i § 3-1 at all omsetning av varer og tjenester er MVA-pliktig. Fra § 3-2 og frem til og med § 3-20 kommer alle som er unntatt fra MVA-loven: Helsetjenester, alternativ behandling, sosiale tjenester, finansielle tjenester, kunst og kultur, idrett, fast eiendom (Her er det mange spesialbestemmelser!), ideelle, veldedige og allmennyttige organisasjoner/institusjoner, lotteritjenester, sermonielle tjenester, frimerker, sedler og mynter, varer brukt privat, samt flere. Denne listen er ikke utfyllende. Har du omsetning som gjelder disse eller er i nærheten av disse bør du undersøke nærmere.

Redusert sats

MVA-loven kapittel 5 gir oss informasjon om hvilke typer omsetning som får redusert sats for merverdiavgift. § 5-1 gir oss hovedregelen om at all omsetning skal bruke alminnelig sats, med mindre annet er bestemt. Satsene for merverdiavgift per 1.1.2014 er: 25 %, 15 %, 8 %. Den alminnelige satsen benyttes når ikke annet er bestemt. 15 % skal benyttes når en selger næringsmidler (så og si alt som er spiselig), men ikke når det er serveringstjenester. Ved persontransport og transport av kjøretøy på ferje skal det benyttes 8 %. 8 %-satsen benyttes også ved romutleie i hotellvirksomhet, kinoforestillinger, hytter, ferieleiligheter og kringkastingsavgiften (listen er ikke komplett, sjekk i MVA-loven. Er en i grenseland på noen av områdene ovenfor bør en slå opp i forskriften til MVA-loven kapittel 5 og MVA-loven som nevnt over for å få mer utfyllende informasjon. Satsene for merverdiavgift blir vedtatt hvert år og står for tiden Statsbudsjettets avgiftssatser for 2014. Beregner du redusert sats på din omsetning, har du likevel fult fradrag for inngående MVA.

Fritatt for MVA

Å være fritatt for MVA innebærer at en skal kreve 0 % utgående MVA. Samtidig som du skal «beregne» 0 % utgående MVA har en fult fradrag for inngående MVA. I merverdiavgiftsloven kapittel 6 finner du alle typer omsetning som er fritatt merverdiavgift. Av de kan følgende nevnes: Aviser, tidsskrift, bøker, noen andre publikasjoner, elektrisk kraft, el-biler, tjenester som gjelder offentlig vei/baneanlegg, fartøy, luftfartøy, plattformer innen petroleumsvirksomhet, overdragelse av virksomhet, biologisk materiale, begravelsestjenester og flere. De som er oppført her er de vanligste, men det finnes flere. Har du omsetning innenfor et av disse områdene anbefaler vi at du leser loven med tilhørende forskrift.

Utførsel

Med utførsel menes eksport. Eksport til Svalbard, Jan Mayen og resten av verden. Dette gjelder varer og tjenester. For tjenester gjelder til kun tjenester som helt er til bruk utenfor Norge (uten Svalbard og Jan Mayen). Utførsel er fritatt for MVA, det vil si 0 % utgående MVA og fradrag for inngående MVA. Det er spesielle regler for fjernleverbare tjenester, transporttjenester, formidlingstjenester, varer/tjenester til fartøy/luftfartøy/petroleumsvirksomhet. For disse er det anbefale å sette seg inn i MVA-loven § 6-21 til § 6-33 med tilhørende forskrifter eller søke hjelp hos en regnskapsfører/revisor.

Uttak

Et uttak vil si, som i en bank, at en tar noe ut. Begrepet i MVA-sammenheng betyr at en tar vare eller tjeneste ut av foretaket/organisasjonen til privat bruk eller til annen bruk uten for MVA-loven. Når en tar et uttak skal en beregnet utgående MVA. Ønsker en å lese mer om uttak står det i MVA-loven § 3-21 til § 3-28.

Når blir jeg MVA-pliktig?

For næringsdrivende og offentlige virksomheter må en registrere seg i MVA-registeret (tidl. MVA-manntallet) når omsetningen, som ikke er unntatt fra loven, overstiger 50.000 kr i løpet av de siste 12 månedene. Allmennyttige og veldige institusjoner/organisasjoner må registrere seg i MVA-registeret når omsetningen, som ikke er unntatt fra loven, overstiger 140.000 kr. Den første fakturaen som overstiger 50.000 kr eller 140.000 kr skal en fakturere med gjeldende sats for MVA.

Hvordan registrer vi oss i MVA-registeret?

Når en har funnet at en er MVA-pliktig og er i ferd med å overstige må en registrere seg i MVA-registeret. For å registrere seg i MVA-registeret er det enklest å gå inn på Altinn.no og sende inn en elektronisk samordnet registermelding. I den samordnede registermeldingen må en fylle inn informasjon om foretaket, hvilken type omsetning det dreier seg om, virksomhet, bankkontonummer, evt. fullmakter med mer. Terminoppgavene for MVA fylles også ut elektronisk via Altinn.no

Forhåndsregistrering i MVA-registeret

Kan jeg forhåndsregistrere foretaket/organisasjonen? Første kriteriet som må oppfylles er at tidsperioden fra søknad om forhåndsregistrering kommer inn og fram til registreringsgrensen forventes nådd, ikke må være over fire måneder. Ellers er det i to situasjoner en kan forhåndsregistrere seg. Det første situasjonen er når en må foreta betydelige investeringer (over 250.000 kr med MVA) som er knyttet til fremtidig MVA-pliktig omsetning. Den andre situasjonen er at det er overveiende sannsynlig for at en innen en tre-ukers periode overstiger grensen på 50.000 kr MVA-pliktig omsetning.

Fradrag for inngående MVA.

MVA-lovens kapittel 8 gir oss reglene om hvem som har fradrag for inngående MVA. For å kunne få fradrag for inngående MVA må en være registrert i MVA-registeret. En har kun fradrag for den inngående MVA som er knyttet til virksomheten i foretaket/organisasjonen.

Forholdsmessig fradrag

Har en omsetning som er innenfor og utenfor MVA-loven vil det utløse forholdsmessig fradrag for inngående MVA. Eksempel: Et selskap har 750.000 kr i omsetning innenfor MVA-loven og 250.000 kr i omsetning utenfor MVA-loven. Selskapet får en inngående faktura hvor 100.000 kr er MVA. Fakturaen knytter seg til begge typer omsetning. En vil da få fradrag for 75.000 kr i MVA, dette fordi den MVA-pliktige omsetningen utgjør 75 % av total omsetning.

Frivillig registrering

Frivillig registrering i MVA-registeret gjelder kun for eiendomsselskaper som leier ut til et foretak/kommune/organisasjon som har MVA-pliktig virksomhet eller kan få MVA-kompensasjon. Det gjelder ikke utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Disse eiendomsselskapene er i utgangspunktet unntatt fra MVA-loven, og har derfor ikke fradrag for inngående MVA. Hensikten med å registrere seg frivillig i MVA-registeret er å kunne få fradrag for inngående MVA. Dette vil utgjøre ganske mye penger i forbindelse med oppføring av bygg, store vedlikehold etc. På dette området må en trø varsomt, da en fort kan tape ganske mye penger om det ikke blir gjort korrekt. Før du starter opp ditt eiendomsselskap anbefaler jeg at en tar kontakt med revisor, regnskapsfører eller Skatteetaten slik at en unngår disse feilene. Frivillig registrering står beskrevet i MVA-loven § 2-3, en bør også sette seg inn i MVA-lovens forskrift § 2-3

Tilbakegående oppgjør

Tilbakegående avgiftsoppgjør (MVA-lovens § 8-6) innebærer at en kan søke om fradrag for inngående MVA dersom en skulle bli MVA-pliktig i fremtiden. En kan ved søknad til skattekontoret søke om å fradragsføre inngående MVA tre år tilbake i tid, fra før den terminen en blir MVA-registrert. En kan ikke søke om fradrag for varer/tjenester som er videresolgt. Det som det søkes om må også ha direkte sammenheng med virksomheten.

Oppsummering

I visse tilfeller er det tvil om en er MVA-pliktig eller ikke. I forbindelse med eiendomsselskaper bør en gå varsomt frem. Det kan være lurt å ta kontakt med revisor/regnskapsfører slik at alt blir gjort riktig. Det kan bli veldig dyrt å gjøre feil. Det er å anbefale lese i MVA-loven og tilhørende forskrift. Den er ikke vanskelig å lese. Havner du i en situasjon der du må betale MVA hver måned må du se positivt på det, det er en meget god indikasjon på at du tjener penger.

Registrer deg gjerne som kunde hos oss i dag. Kontakt oss gjerne for å få satt opp fakturaprogrammet slik at det blir korrekt med hensyn på merverdiavgift.

Legg igjen en kommentar